เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
การศึกษารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มวัยเด็กของชุมชนต้นแบบ บ้านเขาโหรง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จากการที่กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่ติดตามรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มวัยเด็กในชุมชน ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านเขาโหรง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จากผลการศึกษา เขาโหรงโมเดลประกอบไปด้วย องค์ประกอบภายใน (internal elements) ได้แก่ 1.ทุนทางสังคม (social capital) ทั้งในด้านบุคคล (People) ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้านวัฒนธรรม (Culture) 2. เครือข่ายชุมชน (Network) 3.เทคนิค (Technique) 4.การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 5.การปฏิบัติการ (Action) และองค์ประกอบภายนอก (external elements) เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สสจ. สคร. และ สสอ.เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนในชุมชนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชน มีทีมควบคุมป้องกันโรคที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดี นำไปสู่ความยั่งยืนของการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน     ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของภาคใต้ และสามารถนำไปขยายผลเป็นโมเดลต้นแบบในพื้นที่อื่นๆต่อไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่